Log på

Log ind på din konto

Brugernavn *
Kodeord *
Husk mig

Om Oshvad er et frivilligcenter

Vedtægter

Vedtægter

§ 1.

Navn og hjemsted

Stk. 1.

”FRIVILLIGCENTER HERLEV – KONTAKTSTEDET”

Stiftet den 29 maj 1991.

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er:
Herlev Kommune

§ 2.

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er:

At yde selvhjælpstilbud og netværksaktiviteter, formidle frivilligt arbejde og understøtte lokalt foreningsarbejde, indenfor det sociale felt.

Stk. 2.

Foreningen er partipolitisk neutral

§ 3.

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlem kan optages, enkeltpersoner, grupper og foreninger.

Stk. 2.

Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål, kan udelukkelse besluttes på en generalforsamling, hvor dette punkt på forhånd er optaget på dagsorden.

Stk. 3.

Genoptagelse af et udelukket medlem kan kun ske på generalforsamling, hvor dette er optaget som et punkt på dagsorden.

Stk. 4.

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent betales 1 gang årligt via opkrævning til Kontaktstedets bankkonto, eller ved personlig henvendelse på Kontaktstedet.

Stk. 5.

Medlemmet skal betale kontingentet inden den 1 marts, for at have stemmeret på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 6.

Er kontingentet ikke betalt inden den 1 juni, ophører medlemskabet automatisk.

Stk. 7.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. En forening har stemmeret som en enkeltperson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

§ 4

Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtagelse sker ved almindeligt flertal, dog gælder der særlige regler ved vedtægtsændriger og opløsning af foreningen.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af april måned. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling senest 1 måned før ved brev/mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen annonceres også på vores hjemmeside og i Herlev Bladet.

Stk. 3.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1                                 Valg af dirigent

2                                 Valg af referent(er) og evt. stemmetællere

3                                 Bestyrelsens beretning til godkendelse

4                                 Regnskabets aflæggelse og godkendelse

5                                 Fremlæggelse af budget

6                                 Fastsættelse af kontingent

7                                 Indkomne forslag       

8                                 Valg til bestyrelsen:

                                   A Formand vælges særskilt i ulige år

                                   B Kasserer vælges særskilt i lige år

                                   C Bestyrelsesmedlemmer i ulige år 2, og i lige år 3

9                                 Valg af suppleanter

10                               Valg af revisor og revisorsuppleant

11                               Eventuelt

Stk 4

Forslag som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være Kontaktstedet skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag og regnskab ligger til gennemsyn 8 dage før på foreningens adresse.

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning fra bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden anføres.

Stk.2

Ekstraordinær generalforsamling  indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, og den afholdes senest 3 uger efter at begæringen er Kontaktstedet i hænde.

§ 6

Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges tillige suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted. I bestyrelsen må maks. 2 personer komme fra andre steder end Herlev, dog skal formand og kasserer til enhver tid være bosat i Herlev Kommune. Der kan i bestyrelsen kun sidde et medlem pr husstand.

Stk. 2

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær. Derudover fordeler bestyrelsen arbejdsopgaver indbyrdes.

Stk. 3

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5

Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens medarbejder.

§ 7

Regnskab, budget, kontingent og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2

Kasseren skal inden den 15 marts fremlægge regnskabet for en af generalforsamlingen godkendt revisor.

Stk. 3

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Stk. 4

Revisorpåtegnet regnskab fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen på Kontaktstedet.

 

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1

Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen i økonomiske forhold udadtil, eller i disses fravær af næstformanden og mindst et bestyrelsesmedlem.

§ 9

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10

Opløsning

Stk. 1.

Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst en måned og højst 2 måneder efter den første.

Stk. 2.

Foreningens aktiver skal efter generalforsamlingerne så tilfalde Herlev kommune.

Datering og underskrift

Således vedtaget på generalforsamling den 7 april 2014.

Dirigentens navn og underskrift

Ole Mortensen

Formandens navn og underskrift

Erik B Nielsen