Strategi og værdier

Alting skabes to gange, først i tankerne derefter i virkeligheden


Formål og målsætninger
Frivilligcenterets formål er, at arbejde for at udvikle og synliggøre det frivillige arbejde samt at være med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats eller deltage i en frivillig aktivitet.
Derudover arbejder Frivilligcenteret for at etablere nye og synliggøre allerede eksisterende selvhjælpstilbud og netværksaktiviteter for borgere, der savner fællesskab og netværk eller som står i en svær livssituation.
Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev arbejder ud fra et helt særligt værdisæt og en vision, som skal være med til at styre vores aktiviteter, samt at skabe nogle helt særlige kvaliteter for den frivillige verden i Herlev:

Nærvær: Vi sørger for at møde alle mennesker igennem et ligeværdigt nærvær.
Vi vægter relationer, der sætter personlige ressourcer og muligheder i fokus. Vi arbejder overordnet og i det daglige for, at vores værdier om ligeværdighed udfoldes af os selv og af de frivillige i relationen til frivilligcenterets brugere. Mennesker opdager ikke mening – de skaber den sammen.
Håb: Igennem vores selvhjælpstilbud vil vi skabe et rum for håb.
De frivillige facilitatorer giver deltagerne mulighed for at spejle sig i hinanden. Det er værdifuldt for mennesker, som er i en udfordrende livssituation, at møde andre i lignende situation og at blive forstået umiddelbart. Det styrker deltagerne i at opnå et stærkere mentalt helbred.
Fællesskab: Vi arbejder for at alle borgere i Herlev skal have mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab.
Vi sikrer formidlingen af foreningslivets muligheder, som frivillig eller deltager. Vi arbejder aktivt for, at alle skal have mulighed for at byde ind med deres kompetencer og være med til at skabe et stærkere lokalsamfund.
Livsmestring: Vi støtter foreningerne, så de støtter den enkelte.
Vi har fokus på, at udfolde sig som frivillig eller at deltage i foreningsliv eller gruppeaktiviteter styrker den enkeltes livsmestring gennem det sociale ansvar, der ligger i fællesskabet.
Organisering
Frivilligcenteret er en professionel organisation, som arbejder efter det udarbejdede værdisæt som afspejler sig i næsten alle aspekter af vores arbejde.
Bestyrelsen
Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev er ledet af en demokratisk valgt bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er arbejdsgiver for de ansatte i frivilligcenteret og har til opgave at opfylde de mål op beslutninger, som generalforsamlingen måtte have vedtaget. Frivilligcenteret er kendt for at have en aktiv bestyrelse, hvoraf nogle af bestyrelsesmedlemmerne har været aktive siden oprettelsen af dengang "Kontaktstedet" i dag Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. Bestyrelsen arbejder til stadighed for at styrke den frivillige indsats og frivilligheden i Herlev og alle medlemmer er enten repræsentanter fra foreningslivet, erhvervslivet eller tidligere brugere af huset.
Personale
Frivilligcenteret har ansat en centerleder og en projektmedarbejder, som også har administrative funktioner. Frivilligcenteret har til sammen 1,5 årsværk og har derudover løbende frivillige og praktikanter tilknyttet kontoret. Personalestaben varierer i størrelse og afhænger af indkomne midler til drift og projekter. Personalet har i fællesskab udarbejdet en personalepolitik igennem en ”Værdi workshop”, hvor fokus var den ”gode arbejdsplads”. Personalepolitikken indeholder både konkrete regler og værdipolitiske retningslinjer for de ansatte i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev.


Dem, vi er
Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev ser sig selv som en platform, som skaber de bedste vilkår for det lokale foreningsliv igennem foreningsservice, netværk og samarbejde på tværs af hele den frivillige sektor i Herlev.
Vi har desuden, som et af landets ældste ”selvhjælpstilbud”, en solid erfaring og viden, som er med til at skabe de bedste rammer og muligheder for at deltage i en selvhjælpsgruppe for personer i en svær livssituation.
Vi er et innovativt frivilligcenter, som til stadighed tænker ud af boksen og som ser løsninger frem for udfordringer. Vi er optaget af at følge med i ”den frivillige verdens udvikling”, og er derved altid opdateret og ”med på beatet” for kunne yde brugere og foreningsliv den optimale professionelle hjælp og vejledning.
I de kommende to år vil vi arbejde på at styrke vores arbejde yderligere, gøre plads til nytænkning og samtidig have fokus på det vi allerede gør godt.

Det gør vi, og det vil vi gøre… 

Styrkelse af den frivillige indsats
Frivilligcenterets hovedopgave er at facilitere netværk mellem foreninger, at vejlede omkring rekruttering og at fastholde frivillige og yde generel rådgivning omkring opstart af en forening og projekter.

Vores mål er at styrke muligheden for at yde en frivillig indsats i Herlev.


Det vil vi konkret gøre ved at tilbyde foreninger og samarbejdspartnere workshops i modtagelse, motivation og fastholdelse af frivillige, samt ved tydeligere at gøre opmærksom på vores allerede eksisterende tilbud om foreningsservice.
Derudover vil vi arbejde på, at styrke foreningernes synlighed overfor borgerne i form af ny foreningsvejviser for alle foreningerne i Herlev i samarbejde med Herlev Kommune.

Facilitering af netværk
Vores store hus er til daglig fuldt af mange foreningsaktiviteter og foreningerne mødes på tværs af emner og foreningstyper i dagligdagen.

Vores mål er at styrke netværket mellem foreningerne i Herlev


Vi vil invitere foreningerne til workshop i projekt og ideudvikling hvor de får mulighed for at ideudvikle og netværke med det formål at skabe synergi og samarbejde på tværs af det lokale foreningsliv.

Mangfoldig medlemssammensætning
Vi er et af landets ældste Frivilligcentre, som i mange år har været et hus for frivillige sociale foreninger. De seneste år har vi oplevet en bredere og større samarbejdsflade også med foreningslivet. Vi besluttede derfor i 2017 at åbne op for medlemskab for hele foreningslivet i Herlev, og derved skabe grobund for bedre civilsamfundsløsninger.

Vores mål er at få en bredere sammensat medlemsskare

Det vil vi konkret gøre ved at synliggøre vores hus og foreningsservice overfor alle foreningstyper i Herlev. Blandt andet igennem information og udbredelse igennem vores samarbejdspartnere i Herlev Kommune og på sociale medier.

En bred sammensat bestyrelse

Frivilligcenteret har mange års erfaring og kan betragtes som Herlevs videnscenter for frivillighed. Vi tilbyder frivillige i bestyrelsen stor erfaring og viden om den frivillige indsats værdier og muligheder. Vi ligger stor vægt på medindflydelse og ser os selv som et innovativt hus hvor alle ”stemmer” har lige stor betydning.
Vores mål er, at gøre det attraktivt at være en del af Frivilligcenter & Selvhjælp Herlevs bestyrelse
Vi vil markedsføre værdien i vores arbejde og de muligheder og kompetencer en bestyrelsespost i Frivilligcenteret vil give det enkelte bestyrelsesmedlem. Det vil vi konkret gøre ved at arbejde på en tydeligere organisationsprofil og skabe interesse omkring vores arbejde samt tydeliggøre potentialet i organisationen.

Selvhjælp
Frivilligcenteret har drevet selvhjælps og livsmestringsgrupper i mere end 25år og har derigennem opnået en stor erfaring og anerkendelse indenfor feltet. Selvhjælpsarbejdet er finansieret af fonde og igennem evt. overskud fra Herlev Kommunes tilskud. Hvilket gør tilbuddet meget sårbart for kontinuitet og stabilitet.

Vores mål er, at skabe bedre økonomiske rammer for selvhjælpstilbuddet

Det vil vi konkret gøre ved at arbejde på at få bl.a. de kommunale samarbejdspartnere til at se værdien i vores selvhjælpsarbejde og dermed give dem ”lyst” til at investere i konkrete aktiviteter indenfor selvhjælpsområdet.
En konkret indsats kunne være at udarbejde materialer der illustrere vores resultater i form af data og interviews med eksisterende deltagere i vores grupper. Derudover skal relevante aktører inviteres til et infomøde el. workshop hvor mulige samarbejdsflader kan afdækkes.


Fundraising og økonomi
Frivilligcenteret er finansieret af grundfinansiering fra Herlev Kommune og Socialministeriet. Derudover søger vi relevante puljer og fonde, som skal styrke vores arbejde og det tværsektorielle samarbejde med foreningerne og Herlev Kommune. Vores driftsmidler dækker udgifter til den daglige drift, lønudgifter medlemsservice og netværksfacilitering. Vores selvhjælpsarbejde finansieres hovedsageligt af fonde og de overskydende midler fra Herlev Kommunes tilskud. I Rambølls evaluering af Frivilligcenter sektoren slog de fast at der brug for bedre stabile økonomiske rammer for Frivilligcentrene, hvilket er et mål på landsplan for at kunne styrke Frivilligcentrene og dermed den lokale frivillighed.

Vores mål er, at arbejde for at skabe bedre og stabile økonomiske rammer for vores ansatte og drift .

Det vil vi konkret gør i form af et øget fokus og markedsføring og kompetencer for derved at kunne byde ind på lokale civilsamfundsløsninger f.eks. i samarbejde med erhvervslivet og Herlev Kommune. Samtidig vil bestyrelsen deltage i relevante borgermøder, hvor vores kompetencer og vigtigheden af den frivillige indsats kan blive tydeliggjort. Endvidere vil udarbejde en strategisk forretningsmodel for indhentning af midler både inden og udenfor vores traditionelle kerneydelser samt blive bedre til at dokumentere vores resultater og derigennem forøge chancerne for bl.a. økonomiske samarbejdsaftaler.

HERLEV HOVEDGADE 172 | 2730 HERLEV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 61 51 54 05