Strategi og værdier

Alting skabes to gange, først i tankerne derefter i virkeligheden


Formål og målsætninger

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev er eksperter i frivillighed og Selvhjælp både når det drejer sig om udvikling af nye initiativer og når det drejer sig om deltagelse i fællesskaber som aktiv deltager eller frivillig.

Frivilligcenterets formål er at arbejde for at udvikle og synliggøre det frivillige arbejde, samt at være med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats eller deltage i en frivillig aktivitet. Derudover arbejder Frivilligcenteret for at etablere nye - og synliggøre de allerede eksisterende - selvhjælpstilbud og netværksaktiviteter for borgere, der savner fællesskab og netværk eller som står i en svær livssituation.

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev arbejder ud fra et helt særligt værdisæt, som skal være med til at styre vores aktiviteter samt at skabe nogle helt særlige kvaliteter for den frivillige verden i Herlev:


Nærvær: Vi sørger for at møde alle mennesker igennem et ligeværdigt nærvær.
Vi vægter relationer, der sætter personlige ressourcer og muligheder i fokus. Vi arbejder overordnet og i det daglige for, at vores værdier om ligeværdighed udfoldes af os selv og af de frivillige i relationen til frivilligcenterets brugere. Mennesker opdager ikke mening – de skaber den sammen.
Håb: Igennem vores selvhjælpstilbud vil vi skabe et rum for håb.
De frivillige facilitatorer giver deltagerne mulighed for at spejle sig i hinanden. Det er værdifuldt for mennesker, som er i en udfordrende livssituation, at møde andre i lignende situation og at blive forstået umiddelbart. Det styrker deltagerne i at opnå et stærkere mentalt helbred.
Fællesskab: Vi arbejder for at alle borgere i Herlev skal have mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab.
Vi sikrer formidlingen af foreningslivets muligheder, som frivillig eller deltager. Vi arbejder aktivt for, at alle skal have mulighed for at byde ind med deres kompetencer og være med til at skabe et stærkere lokalsamfund.
Livsmestring: Vi støtter foreningerne, så de støtter den enkelte.
Vi har fokus på, at udfolde sig som frivillig eller at deltage i foreningsliv eller gruppeaktiviteter styrker den enkeltes livsmestring gennem det sociale ansvar, der ligger i fællesskabet.

Frivilligcenteret er en professionel organisation, som arbejder efter det udarbejdede værdisæt, som skal afspejle sig i alle aspekter af vores arbejde.

Bestyrelsen

Frivilligcenter Herlev er ledet af en demokratisk valgt bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er arbejdsgiver for de ansatte i frivilligcenteret og har til opgave at opfylde de mål og beslutninger, som generalforsamlingen måtte have vedtaget. Frivilligcenteret er kendt for at have en aktiv bestyrelse, hvoraf nogle af bestyrelsesmedlemmerne har været aktive siden oprettelsen af det daværende "Kontaktstedet" - i dag Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. Bestyrelsen arbejder til stadighed for at styrke den frivillige indsats og frivilligheden i Herlev; og alle medlemmer er enten repræsentanter fra foreningslivet, erhvervslivet eller tidligere brugere af huset. Bestyrelsesmedlemmerne kan både vælges og udpeges på generalforsamlingen.

Personale

Frivilligcenteret har ansat en centerleder, en udviklings- og administrativ medarbejder, en kontorassistent og en projektmedarbejder. Frivilligcenteret har tilsammen 2,7 årsværk og har løbende derudover frivillige og praktikanter tilknyttet. Personalestaben varierer i størrelse og afhænger af indkomne midler til drift og projekter. Personalet har i fællesskab udarbejdet en personalepolitik igennem en ”Værdiworkshop”, hvor fokus var den ”gode arbejdsplads”. Udover personalepolitikken har personalet i fællesskab udarbejdet et sæt spilleregler, et ”personalekodeks” som vi arbejder og samarbejder efter.

Stabilitet og innovation side om side

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev ser sig selv som en platform, der skaber de bedste vilkår for det lokale foreningsliv igennem foreningsservice, netværk og samarbejde på tværs af hele den frivillige sektor i Herlev.

Vi har desuden - som et af landets ældste ”selvhjælpstilbud” - en solid erfaring og viden. Det er med til at skabe de bedste rammer og muligheder for at deltage i en selvhjælpsgruppe for personer i en svær livssituation.

Vi er et innovativt frivilligcenter, som til stadighed tænker ud af boksen, og som ser løsninger frem for udfordringer. Vi er optaget af at følge med i ”den frivillige verdens udvikling” og derved altid være opdateret og ”med på beatet” for at kunne yde brugere og foreningsliv den optimale professionelle hjælp og vejledning.

I de kommende to år vil vi arbejde på at styrke vores arbejde yderligere, gøre plads til nytænkning og samtidig have fokus på det, vi allerede gør godt.

Vores fremtidige mål

Styrkelse af den frivillige indsats

Frivilligcenterets hovedopgave er at facilitere netværk mellem foreninger, vejledning omkring rekruttering, fastholdelse af frivillige samt at yde generel rådgivning omkring opstart af en forening og projekter.

Vores mål er at være synlige i Herlev over for foreninger, borgere og potentielle frivillige

Det vil vi konkret gøre ved:

 • At styrke vores eksterne kommunikation og markedsføring.
 • At udvide vores foreningsvejviser og synliggøre den som ”indgangen” til foreningslivet i Herlev.
 • At videreudvikle ny hjemmeside og markedsføringsmaterialer.
 • At udvide vores brug af de sociale medier til andre platforme.

Facilitering af netværk

Vores store hus er til daglig fyldt med mange foreningsaktiviteter, hvor foreningerne mødes på tværs af ”fagområder” og foreningstyper i dagligdagen.

Vores mål er at støtte foreningerne i at samarbejde

Det vil vi konkret gøre ved:

 • At afholde netværksarrangementer og sparringsmøder for foreningerne.
 • At afholde relevante kurser for foreningerne.
 • At opfordre foreningerne i at søge lokale puljer sammen.

Synliggørelse af vores indsats

Vi er et af landets ældste frivilligcentre, som i snart 30 år har huset foreninger og selvhjælpstilbud. Vi oplever stor opbakning omkring vores arbejde, og de seneste år har vi oplevet en stigende interesse for vores tilbud. Der er dog stadig en del, som ikke kender til vores aktiviteter og muligheder.

Vores mål er at blive bedre til at fortælle den gode historie

Det vil vi konkret gøre ved:

 • At opkvalificere frivillige, bestyrelse og ansattes fortælleteknikker.
 • At benytte sociale medier som platform.
 • At anvende brugere og frivillige som ambassadører.

En professionel bestyrelse

Frivilligcenteret har mange års erfaring og er Herlevs videncenter for frivillighed. At være bestyrelsesmedlem i frivilligcenteret betyder, at man skal være interesseret og have indsigt i og viden om de værdier og det potentiale den frivillige indsats har – for frivillige og brugere.

Vi ønsker at styrke bestyrelsens kompetencer yderligere for at klæde dem på til at styre og udvikle en professionel organisation.

Vores mål er at styrke bestyrelsen som arbejdsgiver og som strategisk udvikler

Det vil vi konkret gøre ved:

 • At styrke bestyrelsens interne arbejde ift. fastsættelse og evaluering af strategi og målsætninger.
 • At udarbejde og opdatere interne redskaber såsom f.eks. forretningsorden, kompetencebeskrivelser og personalepolitik.
 • At opkvalificere bestyrelsens viden ift. deres arbejdsgiveransvar.

 

 Selvhjælp

Frivilligcenteret har drevet selvhjælps- og livsmestringsgrupper i mere end 28 år og har derigennem opnået stor erfaring og anerkendelse inden for feltet. Vi har opnået en bedre finansiering af vores selvhjælpstilbud inden for det sidste år, men det er stadig nødvendigt at illustrere værdien af vores selvhjælp

Vores mål er at udvikle metoder, som kan illustrere værdien af vores selvhjælpstilbud

Det vil vi konkret gøre ved:

 • At udforme statistiske redskaber til at vise trivsel for gruppedeltagerne ved start og slut i en selvhjælpsgruppe.
 • At udvikle et strategisk samarbejde med erhvervsliv og kommunale samarbejdspartnere omkring selvhjælp.

Fundraising og økonomi

Frivilligcenteret har grundfinansiering fra Herlev Kommune og fra Socialministeriet. Derudover søger vi relevante puljer og fonde, som skal styrke vores arbejde og det tværsektorielle samarbejde med foreningerne og Herlev Kommune. Vores driftsmidler dækker en del af udgifterne til den daglige drift, lønudgifter medlemsservice og netværksfacilitering. Vores selvhjælpsarbejde finansieres delvist af Herlev Kommunes tilskud og fonde.

I 2019 opnåede vi igennem forhandlinger med Herlev Kommune en merbevilling over en fireårig periode, hvilket har betydet, at vi kunne opfylde vores mål om at have midler til min. to årsværk. Vi ønsker dog at kunne udvikle os endnu mere og at være ”stedet man ikke kommer uden om”, når man taler om frivillighed og selvhjælp. 

Vores mål er at fastholde og forøge vores indtægtsgrundlag

Det vil vi konkret gøre i form af et øget fokus på markedsføring af vores kompetencer og faglighed, for derved at kunne byde ind på lokale civilsamfundsløsninger f.eks. i samarbejde med forenings- og erhvervslivet samt Herlev Kommune.

Samtidig vil bestyrelsen deltage i relevante borgermøder, hvor vores kompetencer og vigtigheden af den frivillige indsats kan blive tydeliggjort. Desuden vil vi udarbejde en strategisk forretningsmodel for indhentning af midler både inden for og uden for vores traditionelle kerneydelser, samt blive bedre til at dokumentere vores resultater og derigennem forøge chancerne for bl.a. økonomiske samarbejdsaftaler.

 

HERLEV HOVEDGADE 172 | 2730 HERLEV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 61 51 54 05