Vedtægter

 • § 1. Navn og hjemsted

  1.1 Foreningens navn er: ”Frivilligcenter og Selvhjælp Herlev”; stiftet 29. maj 1991.

  1.2 Foreningens binavn er: Kontaktstedet

  1.3 Foreningens hjemsted er: Herlev Kommune

 • § 2. Foreningens formål

  2.1 Foreningens formål er:
  2.1.1 At udvikle og synliggøre det frivillige arbejde samt at være med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats eller deltage i en frivillig aktivitet.
  2.1.2 At etablere selvhjælpstilbud og netværksaktiviteter for borgere, der savner fællesskab og netværk eller står i en svær livssituation.
  2.1.3 At arbejde ud fra de til en hver tid gældende strategier og målsætninger samt værdigrundlag for foreningen.
  2.2 Foreningen er neutral over for parti politik og religion.

 • § 3 . Medlemskreds og kontingent

  3.1 Som medlemmer kan optages foreninger, grupper og enkeltpersoner som kan tilslutte sig foreningens vedtægter og formål.
  Grupper som benytter sig af Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev's faciliteter skal være medlem.
  3.2 Modarbejder et medlem direkte foreningen formål jf. §2 kan eksklusion besluttes af bestyrelsen. Ekskluderede medlemmer kan ikke genoptages.
  3.3 Medlemmerne grupperes i a) enkeltpersoner, b) foreninger, c) grupper. Kontingentet opkræves fastsættes på den årlige Generalforsamling for hver medlemsgruppe. Kontingentet opkræves én gang årligt.
  3.4 Er kontingentet ikke betalt inden d. 1.marts har man ikke stemmeret ved førstkommende generalforsamling.
  3.5  Er kontingentet ikke betalt inden den 1 juni, ophører medlemskabet automatisk.
  3.6 Hvert medlem, forening, gruppe og enkeltmedlem har én stemme på Generalforsamlingen. Således forstået at højst én person kan stemme bed hjælp af et gruppemedlemskab og et personligt medlemskab dvs. højst 2 stemmer pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • § 4. Generalforsamling

  4.1 ´Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog gælder der særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen jf. § 9 og 10.
  4.2 Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Der indkaldes elektronisk eller skriftligt til den ordinære generalforsamling mindst 1 måned før med vedhæftet dagsorden. Generalforsamlingen annonceres på foreningens hjemmeside.
  4.3 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent(er) og evt. stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen:
  9. a) Formand vælges særskilt i ulige år
  10. b) Kasserer vælges særskilt i lige år
  11. c) Bestyrelsesmedlemmer i ulige år 1, og 2 i lige år
  12. Valg af suppleanter
  13. Valg af ekstern revisor
  14. Eventuelt

  4.4 Forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag og regnskab ligger til gennemsyn 8 dage før på foreningens adresse og hjemmeside.
  4.5 Der udarbejdes skriftligt referat af generalforsamlingens beslutninger.

 • § 5. Ekstra ordinær generalforsamling

  5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning fra bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig begæring fra mindst 1/5 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden anføres.
  5.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel vedhæftet dagsorden og begrundelse. Den ekstraordinære Generalforsamling afholdes senest 3 uger efter anmodningen er foreningen i hænde.

 • § 6. Bestyrelsen

  6.1  Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse, som består af 5 medlemmer, der vælges på Generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan desuden udpege op til 2 bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for en periode på op til 1 år. Genudpegning kan finde sted. De udpegede medlemmer kan udpeges og stille op til tillidshverv i bestyrelsen – herunder formand, næstformand og kasserer. Der vælges tillige suppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.
  Der kan i bestyrelsen sidde ét medlem pr. husstand, forening eller gruppe. Bestyrelsesmedlemmer skal til enhver tid arbejde efter foreningens vedtægter og formål, og udvikle aktiviteter som primært er til gavn for borgere fra Herlev.
  6.2  Det bestræbes at bestyrelsen er bredt sammensat af repræsentanter fra forskellige grupper, foreninger, brancher og sektorer som besidder forskellige kompetencer og erfaringer.
  6.3 Foreningen er en selvstændig organisation, hvor posten som formand og næstformand ikke kan bestrides af en kommunal udpeget repræsentant.6.4 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Derudover fordeler bestyrelsen arbejdsopgaver indbyrdes.
  6.5  Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
  6.6  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  6.7  Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens centerleder. Centerlederen ansætter og afskediger foreningens resterende medarbejdere i samarbejde med bestyrelsen.

 • § 7. Regnskab, budget, revision

   7.1  Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
  7.2 Foreningen skal inden d. 1. marts fremlægge regnskabet for den af Generalforsamlingen valgte eksterne revisor.
  7.3 Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
  7.4  Revisorpåtegnet regnskab fremlægges senest 8 dage før generalforsamlingen i foreningen.

 • § 8. Tegningsregler

  8.1  Formand og kassereren tegner i fællesskab foreningens økonomiske forhold udadtil. I disses fravær kan foreningen tegnes af næstformand og et bestyrelsesmedlem.

 • § 9. Vedtægtsændringer

  9.1  Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • § 10. Opløsning

  10.1 Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor over 50% af de fremmødte stemmer for opløsningen. Denne Generalforsamling skal efterfølges af en ekstra ordinær generalforsamling afholdt inden 4 uger, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.
  10.2 Efter opløsning tilfalder foreningens aktiver Herlev Kommune.

 • Vedtaget på generalforsamlingen

  10. april 2019

HERLEV HOVEDGADE 172 | 2730 HERLEV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 61 51 54 05