Bliv frivillig

Der er altid brug for frivillige kræfter - også dine. Har du lyst til at gøre en forskel og give lidt af dig selv, så hjælper vi DIG med at finde netop det frivilligjob, der matcher dine kompetencer og ønsker.

Som frivillig gør du en positiv forskel for og med andre. Du lærer noget nyt om dig selv og andre, og kan udvide eller opbygge dit netværk.

Book en frivilligsamtale med os på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring på 6151 5405, så hjælper vi med at finde det helt rigtige frivilligjob for dig.

Vi mangler frivillige i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev lige nu. Klik her for at se vores spændende jobs.

Du kan også finde dit næste frivilligjob i andre organisationer på Danmarks største frivilligjobportal i linket: frivilligjob.dk, lige her på siden.

Frivilligpolitik

Med en frivilligpolitik ønsker vi at beskrive rammerne for den frivillige indsats og tydeliggøre roller, ansvar og forpligtelser mellem vores frivillige og Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev.

Læs mere nedenfor.

Vores værdimæssige afsæt

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev er en nonprofitorganisation, der arbejder for at skabe de bedste rammer og de største udfoldelsesmuligheder for den lokale frivillighed i Herlev. Vi mobiliserer og synliggør det frivillige engagement lokalt og bidrager til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund. Vi er eksperter i frivillighed og selvhjælp - både når det handler om udvikling af nye initiativer og om deltagelse i fællesskaber som aktiv deltager eller frivillig. Frivilligcentret yder konsulentbistand til foreninger, synliggør frivillige initiativer og aktiviteter, etablerer og faciliterer selvhjælpsgrupper og netværksaktiviteter for borgere, der savner fællesskab, netværk eller som står i en svær livssituation.  Frivilligcentret foretager desuden fundraising samt projekt- og konceptudvikling, som skal styrke og udvikle vores arbejde både for vores brugere og for foreninger.

Vores vision og mission

Vores vision

Alle skal have mulighed for at være en del af ligeværdige fællesskaber. Det betyder, at frivilligcentret arbejder for, at flest mulige borgere skal inkluderes i et fællesskab

Vores mission

Vi er eksperter i frivillighed og er med til at skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats eller deltage i en frivillig aktivitet.
Alle borgere, der savner et netværk eller står i en svær livssituation, skal kunne finde hjælp hos os.

Arbejdsflader og organisering af den frivillige indsats

Den frivillige indsats understøtter Frivilligcenter & Selvhjælp Herlevs mission og vision. Indsatsen er organisatorisk forankret i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev.

Vores frivillige har forskellige baggrunde og kompetencer. De løser forskellige opgaver indenfor rammerne af en allerede etableret forening, klub, fællesskab eller i centrets egne aktiviteter og tilbud.  

Vi har også frivillige initiativer, som ikke er en del af større landsforeninger eller støttestrukturer, for eksempel uorganiserede og projektorienteret frivillighed, frivillignetværk og frivilliggrupper, som opstår spontant ud fra lokale behov og ofte drevet af engagerede borgere. Det kan være i form af pop-up aktiviteter, som drives på frivillige ressourcer.

De frivilliges opgaver favner bredt, men er koncentreret omkring 3 indsatsspor:

 • Fremme og bidrage til frivillige sociale initiativer lokalt
 • Understøtte borgere i at deltage i givende fællesskaber
 • Facilitere selvhjælpsgrupper for brugere, så de bliver selvhjulpne og mestrer eget liv.         

 

De Frivillige

De frivillige fortjener særlig opmærksomhed, fordi frivillighed er unik, uvurderlig, uerstattelig og fri. Drivkraften i deres indsats er at gøre det, der giver mening i nuet. Det er ikke en strategisk ressource, men et afsæt i mødet mellem mennesker. De har ikke et fastlagt mål, der skal nås. For de frivillige handler det om relationer, fællesskab og netværk. Netop dette udgangspunkt er afgørende for den frivilliges motivation og engagement. Dog er gode rammer nødvendige, hvis frivilligheden skal blomstre – og her kan frivilligcentret understøtte.

Vores frivillige skaber værdi

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlevs aktiviteter bygger på ligeværdige fællesskaber, hvor frivillige spiller en stor rolle og har en vigtig stemme. De frivillige skaber værdi i deres møde med borgerne, når de støtter borgerne i at få et godt liv med højere livskvalitet. Den frivillige indsats bygger på den frivilliges personlige engagement og er drevet af lysten til at gøre en forskel for andre. Det betyder, at den frivillige har forholdsvis stor medindflydelse inden for frivilligcentrets rammer og muligheder. De frivillige løser ikke fagprofessionelle opgaver, men deres erfaringer og kompetencer er betydningsfulde i udviklingen af frivilligcentrets indsatser og aktiviteter.

Et bærende værdisæt i frivilligt socialt arbejde

Vores arbejde bygger på et værdisæt; håb, nærvær, fællesskab og livsmestring. Vores værdier er styrende for den måde, vi udfører frivillig socialt arbejde på og den måde, hvorpå de frivillige udfører deres opgaver i centret. Med afsæt i vores værdier har frivilligcentret formuleret 7 principper for den frivillige indsats. Formålet med vores principper er at tydeliggøre vores fælles ansvar samt at give den frivillige en retning og ramme at navigere i. Det er vigtigt, fordi det handler om at skabe trygge rammer for den frivillige samt at sikre den bedste hjælp til de mennesker, som benytter vores tilbud.

Ansvar - Vi tager aktivt ansvar for, at aftaler overholdes og deltager i nødvendig planlægning, mødeaktivitet og kurser.

Kompetencer - Vi tilstræber at matche de frivilliges personlige og faglige kvalifikationer, ressourcer og viden med konkrete funktioner.

Ansvarlighed - Vi føler et stort ansvar for vores brugere. Vi indtager ikke eller er påvirket af alkohol, så længe vi har hjælper sårbare voksne og børn under frivilligcentrets aktiviteter.

Børneattest - Frivilligcentret beder de frivillige om samtykke til at indhente børneattest i Kriminalregisteret, når de arbejder med børn og unge under 18 år.

Tavshedspligt - Vi overholder tavshedspligten og persondataforordningen ved adgang til fortrolig information og data.

Indflydelse - Frivillige opfordres til at gøre deres indflydelse gældende gennem de formelle demokratiske organer – f.eks. på møder, til generalforsamling m.m.

Ligeværdighed - Vi møder andre i øjenhøjde og med respekt for forskellighed. Ligeværdighed udfoldes af os selv og af de frivillige i mødet med borgerne.

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlevs tilbud og støtte til frivillige
 • Introduktion til frivilligcentrets arbejde evt. kombineret med relevant kursus
 • Information, viden og opbakning via nyhedsbreve, Facebook, hjemmeside, fagligt materiale
 • Sparring med frivilligcentrets konsulenter
 • Mulighed for at deltage i medlemskonferencer og erfa- og netværksmøder, større arrangementer/events samt temadage afholdt ved frivilligcentret
 • Støtte og vejledning i forbindelse med tovholderrollen på selvhjælpsgrupper
 • Konsulentstøtte og sparring ved eventuelle udfordringer i forhold til målgruppen, samarbejdspartnere eller internt i grupperne
 • Udvikling af kompetencer inden for foreningsarbejde og frivilligt socialt arbejde
 • Deltagelse i den årlige sommerfest og Frivillig Fredag, hvor frivillige ildsjæle bliver fejret og anerkendt for deres frivillige indsats
Retningslinjer for frivillige
 • Alle frivillige skal underskrive en frivilligaftale, der beskriver den frivilliges ansvar og de rettigheder i Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev og sikrer, at den enkelte ønsker at arbejde efter frivilligcentrets værdier, mission og værdier.
 • Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev stiller krav om indhentelse af en børneattest hos politiet, hvis den frivillige færdes blandt børn og unge under 15 år
 • Private og personfølsomme oplysninger behandles med fuld fortrolighed og i overensstemmelse med GDPR-reglerne i databeskyttelsesforordningen. Meddelelser og billeder vedrørende en andens private forhold må ikke videregives uberettiget. Der skal indhentes samtykke.
 • Frivilligt arbejde er ulønnet arbejde. Det udføres af egen fri vilje og er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker.

Frivillig Fordi

I videoen Frivillig Fordi kan du blandt andet høre om hvorfor to frivillige har valgt at bruge deres fritid på at hjælpe andre.  

HERLEV HOVEDGADE 172 | 2730 HERLEV | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | 61 51 54 05